Diensten

Metingen
Buro Blauw voert de volgende metingen uit:
Geurmetingen
Emissiemetingen
– Rendementsmetingen aan geur- en emissiereducerende apparatuur
– Ammoniak, geur en pm10 metingen in stallen
– Opstellen van meetplannen
Buitenluchtmetingen van PM10, PM2.5, OC/EC en NO2
Metingen op de werkplek
Metingen in woningen en kantoren

Onderzoek en advies
Buro Blauw voert emissieberekeningen en concentratieberekeningen uit en stelt rapportages op in het kader van:
– Aanvraag Wm-vergunning: geur- en andere luchtemissies
– Wet luchtkwaliteit
– Programmatische Aanpak Stikstof (stikstofdepositie Natura-2000, Natuurbeschermingswet)
– Wet geurhinder en veehouderij
– Milieu effect rapportages
– Evaluatie van geur- stof- en gezondheidsklachten

Daarnaast kan Buro Blauw adviseren bij:
– Vaststellen te treffen geur- en emissiereducerende maatregelen (bbt-maatregelen)
– Het beoordelen van rapporten van andere adviesbureaus (contra-expertise)
– Aanvraag Wm-vergunning
– Handhavingsprocedures

Geur en luchtlaboratorium
Buro Blauw heeft een eigen geurlaboratorium en luchtlaboratorium voor:
– Uitvoeren van geurconcentratiemetingen
– Vaststellen hedonische waarde
– Uitvoeren snuffelploegmetingen
– Gravimetrische analyses voor stofemissiemetingen en arbometingen
– Gravimetrische analyses voor fijnstofmetingen
– Vaststellen optische deeltjesgrootte verdeling
– Vaststelling optische bedekkinggraad

De meetdienst en het geur- en luchtlaboratorium van Buro Blauw zijn voor een aantal verrichtingen geaccrediteerd volgens de norm NEN-ISO 17025. Klik hier voor de volledige scope.