Arbometingen

Luchtkwaliteit op de werkplek

Een slechte luchtkwaliteit op de werkplek leidt regelmatig tot klachten over bedompte lucht of luchtvochtigheid. In een kantooromgeving zijn oorzaken onder meer verontreinigingsbronnen in de ruimte en/of onvoldoende ventilatie. In proceshallen kunnen duidelijke bronnen van luchtverontreiniging aanwezig zijn, zoals een procesinstallatie of mobiele werktuigen.

Buro Blauw kan onderzoek uitvoeren naar de luchtkwaliteit op de werkplek in het kader van:

De luchtkwaliteit kan zowel in een productieruimte als in een kantooromgeving onderzocht worden.

Onderzoek

Na inventarisatie van de mogelijk aanwezige belastende componenten in de lucht wordt de luchtkwaliteit vastgesteld door op de werkplek metingen uit te voeren.

De metingen worden uitgevoerd volgens genormaliseerde meetmethodes met apparatuur die voldoet aan de in de meetmethodes gestelde wettelijke eisen.

Meetmethodes

De metingen kunnen zodanig uitgevoerd worden dat de persoonlijk blootstelling van de medewerkers vastgesteld wordt. Hierbij moet de apparatuur voor monstername op het lichaam gedragen worden. Daarnaast kunnen stationaire metingen uitgevoerd worden om de bijdrage van verschillende bronnen aan de verontreinigingen in de lucht vast te stellen.

De blootstelling wordt beoordeeld door de gemeten concentraties in de lucht te vergelijken met de wettelijke grenswaarden van de gevaarlijke stoffen in arbeidsomstandigheden volgens NEN-EN 689.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wordt gericht advies gegeven ter vermindering van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en verbetering van de luchtkwaliteit en binnenklimaat.

Componenten

Buro Blauw meet geregeld de volgende componenten en parameters:

Contactpersoon

Voor informatie betreffende arbometingen kunt u contact opnemen met Jan-Willem Winters (projectleider arbometingen): 0317 466 691.