Buitenluchtmetingen

In 2001 is het Besluit luchtkwaliteit in werking getreden (Staatsblad 2001, 269). Daarin is onder meer bepaald dat gemeenten en provincies de lokale luchtkwaliteit in kaart moeten brengen. Het gaat dan om luchtverontreiniging door zwaveldioxide, lood, stikstofdioxide, zwevende deeltjes, koolmonoxide en benzeen. Als blijkt dat grenswaarden uit het besluit zijn overschreden of naar verwachting zullen worden overschreden, moeten er maatregelen worden getroffen. Overschrijdingen zijn met name te verwachten voor stikstofoxiden en fijnstof.
Een andere motivatie voor buitenluchtmetingen is om bronbijdragen vast te stellen. In beide gevallen is een voldoende lange bemonsteringsduur van belang vanwege de wisselende meteorologische omstandigheden. Er kan – afhankelijk van de te bemonsteren stof – gebruik worden gemaakt van actieve of passieve monstername. De actieve monstername heeft een hoge resolutie in de tijd, de passieve monstername kan – door de relatief lage kosten – worden toegepast op een hoge ruimtelijke resolutie.

Actieve monstername

Voor actieve monstername beschikken wij over verschillende typen continu monitoren die aan internationale eisen voldoen. Deze monitoren verzamelen continu meetgegevens en worden in de regel eens per week uitgelezen en gecontroleerd, online uitlezen en controle behoord bij deze monitoren ook tot de mogelijkheden. Voordeel van deze methode is de hoge resolutie die in de tijd gehaald kan worden: de concentratie wordt bijvoorbeeld elke 20 seconden gemeten. Hierdoor kan een goed inzicht gekregen worden in het het dag nacht ritme van concentraties en kunnen uurgemiddelde percentielconcentraties berekend worden.

Passieve monstername

Door middel van passieve methoden kan bijvoorbeeld de weekgemiddelde concentratie worden bepaald. Deze methode is relatief goedkoop, waardoor zij op een hoge ruimtelijke resolutie gebruikt kan worden. Hierdoor kan bijvoorbeeld inzicht gekregen worden in de ruimtelijke verdeling van de concentratie stikstofoxiden in een deel van een stad.

Extra informatie

Voor meer informatie verwijzen wij naar de factsheets.

Download direct gerelateerde factsheets:
Buitenluchtconcentraties; monitoren van de luchtkwaliteit“.
Stikstofdioxide bepaling; Diffuse monstername
Stikstofdioxide meting voor Particulieren

De factsheets zijn in het portable document formaat (pdf), een gratis lezer kunt u hier downloaden.

Contactpersoon

Voor informatie betreffende buitenluchtmetingen kunt u contact opnemen met Mark Kosters (projectleider metingen): 0317 – 466 696 / mark.kosters@buroblauw.nl