Stikstofdioxide in basisscholen

In opdracht van Greenpeace Belgium vzw heeft Buro Blauw stikstofdioxide (NO2) concentratiemetingen uitgevoerd bij circa 222 basisscholen in heel België. Doel van het onderzoek is het verkennen van de luchtkwaliteit in en rondom scholen.

De concentraties van NO2 functioneert als primaire indicator voor de luchtkwaliteit. Deze stof geeft samen met fijnstof relatief veel overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. Van deze stoffen is bekend dat ze negatieve effecten hebben op de gezondheid en zijn gerelateerd aan verkeers- en verbrandingsemissies in de stad.

De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in rapport BL2018_8648_01-V02

Advies aanpak van Gezondheidseffecten door Houtrook

Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ongeveer 14% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag.

Het Platform Houtrook en Gezondheid vraagt de overheid daarom actie te ondernemen om dit probleem te voorkomen dan wel sterk te verminderen, het probleem te herkennen en erkennen en te besluiten acties en maatregelen te (helpen) nemen conform dit voorstel. Dat voorstel is kortweg het volgende:

1. Het ontmoedigen van het stoken van hout door voorlichting om de schadelijke effecten van
houtrook meer bekend te maken.
2. Het (mede) mogelijk maken van het ontwikkelen van een meetmethode en criteria voor onaanvaardbare overlast/gezondheidseffecten en bijbehorende regelgeving om handhaving mogelijk te maken.
3. Het (mede) mogelijk maken van een systeem met eisen voor de gehele stookinstallatie en
het gebruik ervan.

Het Platform wil graag verder investeren in de oplossingsrichtingen. Dat kan alleen als het probleem erkend wordt en de bereidheid bestaat bovenstaande punten te ondersteunen. dit heeft het Platform ook gevraagd aan de Staatsecretaris van Infrastructuur en Water, IPO en de VNG, aangevuld met het verzoek budget daarvoor vrij te maken. De brief aan de Staatssecretaris van I&W is ook verzonden aan de ministeries van BZK en EZK, de Gezondheidsraad en het IPO.

Bron: Platform Houtrook en Gezondheid

Gezondheidsraad vraagt om ambitieus plan voor luchtkwaliteit

De gezondheidsraad vraagt het kabinet om meer maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Dat advies geeft de gezondheidsraad vanwege de nadelige gevolgen van luchtvervuiling op de gezondheid van mensen.

De Nederlandse overheid zou niet moeten uitgaan van de Europese grenswaarden, zoals nu het geval is. Maar de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO) adviseert zouden moeten worden gehanteerd.

Dit zou betekenen dat grote vervuilers nog meer beperkingen opgelegd zouden moeten krijgen door de overheid.

Nederland voldoet bijna aan de Europese randnormen. Maar luchtverontreiniging levert nog steeds een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte in Nederland.

Prioriteit

Naar schatting gaat het om 12.000 sterfgevallen per jaar. Na roken vormt luchtverontreiniging een van de belangrijkste risicofactoren om ziek te worden of te overlijden in Nederland.

Het zou prioriteit moeten hebben van de overheid om de concentraties fijnstof en stikstofdioxide afkomstig van het wegverkeer terug te dringen. Vooral dieselvoertuigen zouden sneller van de weg moeten verdwijnen.

Ook het aanpakken van de uitstoot van ammoniak in de veehouderij moet voorrang krijgen in het overheidsbeleid, stelt de raad, een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement.

Klik hier voor het gehele artikel van de gezondheidsraad

Bron: nu.nl / gezondheidsraad