Advies aanpak van Gezondheidseffecten door Houtrook

Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ongeveer 14% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag.

Het Platform Houtrook en Gezondheid vraagt de overheid daarom actie te ondernemen om dit probleem te voorkomen dan wel sterk te verminderen, het probleem te herkennen en erkennen en te besluiten acties en maatregelen te (helpen) nemen conform dit voorstel. Dat voorstel is kortweg het volgende:

1. Het ontmoedigen van het stoken van hout door voorlichting om de schadelijke effecten van
houtrook meer bekend te maken.
2. Het (mede) mogelijk maken van het ontwikkelen van een meetmethode en criteria voor onaanvaardbare overlast/gezondheidseffecten en bijbehorende regelgeving om handhaving mogelijk te maken.
3. Het (mede) mogelijk maken van een systeem met eisen voor de gehele stookinstallatie en
het gebruik ervan.

Het Platform wil graag verder investeren in de oplossingsrichtingen. Dat kan alleen als het probleem erkend wordt en de bereidheid bestaat bovenstaande punten te ondersteunen. dit heeft het Platform ook gevraagd aan de Staatsecretaris van Infrastructuur en Water, IPO en de VNG, aangevuld met het verzoek budget daarvoor vrij te maken. De brief aan de Staatssecretaris van I&W is ook verzonden aan de ministeries van BZK en EZK, de Gezondheidsraad en het IPO.

Bron: Platform Houtrook en Gezondheid

Gezondheidsraad vraagt om ambitieus plan voor luchtkwaliteit

De gezondheidsraad vraagt het kabinet om meer maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Dat advies geeft de gezondheidsraad vanwege de nadelige gevolgen van luchtvervuiling op de gezondheid van mensen.

De Nederlandse overheid zou niet moeten uitgaan van de Europese grenswaarden, zoals nu het geval is. Maar de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO) adviseert zouden moeten worden gehanteerd.

Dit zou betekenen dat grote vervuilers nog meer beperkingen opgelegd zouden moeten krijgen door de overheid.

Nederland voldoet bijna aan de Europese randnormen. Maar luchtverontreiniging levert nog steeds een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte in Nederland.

Prioriteit

Naar schatting gaat het om 12.000 sterfgevallen per jaar. Na roken vormt luchtverontreiniging een van de belangrijkste risicofactoren om ziek te worden of te overlijden in Nederland.

Het zou prioriteit moeten hebben van de overheid om de concentraties fijnstof en stikstofdioxide afkomstig van het wegverkeer terug te dringen. Vooral dieselvoertuigen zouden sneller van de weg moeten verdwijnen.

Ook het aanpakken van de uitstoot van ammoniak in de veehouderij moet voorrang krijgen in het overheidsbeleid, stelt de raad, een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement.

Klik hier voor het gehele artikel van de gezondheidsraad

Bron: nu.nl / gezondheidsraad

Resultaten meetcampagne luchtkwaliteit Gent bekend

Op 42 van de 50 meetplaatsen bleef de concentratie onder de Europese jaarlijkse grenswaarde.

Na een oproep van de Stad Gent stelden vijftig Gentenaars hun gevel ter beschikking om de invloed van het verkeer op de Gentse luchtkwaliteit te onderzoeken. Om een beter zicht te krijgen op de Gentse luchtkwaliteit maten de Stad Gent en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) er een half jaar lang de concentratie stikstofdioxide (NO2) in de lucht. Stikstofdioxide is een schadelijk gas uit verbrandingsmotoren dat de luchtwegen kan prikkelen. Het is een goede ‘tracer’ voor verkeersvervuiling en is relatief eenvoudig meetbaar. De meetcampagne toont aan dat de verkeersdrukte, mate van filevorming en straatopbouw samen bepalen of de Europese jaarlijkse grenswaarde gehaald wordt. Op 42 van de 50 meetplaatsen bleef de concentratie onder die grenswaarde. Op 8 plaatsen waren er overschrijdingen.

Voor meer informatie en details klik hier voor het artikel op de website van de Stad Gent.

De metingen zijn uitgevoerd met Palmes diffusiebuisjes die zijn geleverd en geanalyseerd door Buro Blauw