Advies aanpak van Gezondheidseffecten door Houtrook

Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ongeveer 14% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte installatie. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag.

Het Platform Houtrook en Gezondheid vraagt de overheid daarom actie te ondernemen om dit probleem te voorkomen dan wel sterk te verminderen, het probleem te herkennen en erkennen en te besluiten acties en maatregelen te (helpen) nemen conform dit voorstel. Dat voorstel is kortweg het volgende:

1. Het ontmoedigen van het stoken van hout door voorlichting om de schadelijke effecten van
houtrook meer bekend te maken.
2. Het (mede) mogelijk maken van het ontwikkelen van een meetmethode en criteria voor onaanvaardbare overlast/gezondheidseffecten en bijbehorende regelgeving om handhaving mogelijk te maken.
3. Het (mede) mogelijk maken van een systeem met eisen voor de gehele stookinstallatie en
het gebruik ervan.

Het Platform wil graag verder investeren in de oplossingsrichtingen. Dat kan alleen als het probleem erkend wordt en de bereidheid bestaat bovenstaande punten te ondersteunen. dit heeft het Platform ook gevraagd aan de Staatsecretaris van Infrastructuur en Water, IPO en de VNG, aangevuld met het verzoek budget daarvoor vrij te maken. De brief aan de Staatssecretaris van I&W is ook verzonden aan de ministeries van BZK en EZK, de Gezondheidsraad en het IPO.

Bron: Platform Houtrook en Gezondheid