Uitbreiding geaccrediteerde verrichtingen fijnstof en ammoniak

Fijnstof en ammoniak metingen vallen binnenkort onder geaccrediteerde verrichtingen binnen de scope van Buro Blauw. De aanvraagprocedure bevindt zich in een afrondende fase. Verwacht wordt dat in september 2011 de fijnstof en ammoniak metingen worden toegevoegd aan de scope van Buro Blauw

Schoonmaak Zwanenwater mogelijk

Buro Blauw heeft een geuronderzoek uitgevoerd voor het baggerspecie ontwaterings- en rijpingsdepot Uitlandse Polder te Callantsoog. Binnen dit ontwateringsdepot zal baggerspecie uit het natuurgebied Zwanenwater worden ingebracht met het doel deze ter plaatse te ontwateren. Het geuronderzoek is uitgevoerd op basis van emissiekentallen en geeft inzicht in de geursituatie van het depot. Uit de uitgevoerde verspreidingsberekeningen volgt dat er geen geurhinder is te verwachten. … Lees verder »

De ramp die open haard heet, is erger dan diesel

Particuliere haarden en houtkachels benemen de omgeving geregeld letterlijk de adem. Er zijn wel normen, maar die gelden alleen voor bedrijven. In Duitsland werd dit najaar bekend dat het stoken van houtkachels de uitstoot van fijnstof door het dieselverkeer overtreft. De hoge brandstofprijzen drijven mensen naar de houtkachels en de allesbranders – terwijl zich bij het dieselverkeer juist een afname aftekent door verscherpte emissie-limieten … Lees verder »

Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)

Buro Blauw heeft het afgelopen jaar een aantal notities uitgebracht in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv).

De Wgv vormt sinds begin 2007 het toetsingskader bij vergunningverlening voor geur veroorzaakt door dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv biedt de mogelijkheid om andere dan de wettelijke normen te stellen, mits dit gewenst is vanwege de geursituatie. Voor het berekenen van de geursituatie wordt gebruikt gemaakt van het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning.

Lees verder »Wet geurhinder en veehouderij (Wgv)

Samenvatting Wet luchtkwaliteit

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld om voor diverse luchtverontreinigende stoffen voorstellen te formuleren van grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter bescherming van mens en milieu. Het beleid richt zich nadrukkelijk op de bescherming van het leefmilieu en het verbeteren van dit leefmilieu. In Nederland is dit vertaald naar de ‘Wet luchtkwaliteit’ welke sinds 15 november 2007 van kracht is. Deze wet vervangt het ‘Besluit luchtkwaliteit 2005′. De kern van de ‘Wet luchtkwaliteit’ bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen.

Lees verder »Samenvatting Wet luchtkwaliteit

Stofhinder in Westervoort

Inwoners van Westervoort ondervinden stofoverlast en hinder van fijnstof en zij schrijven dit toe aan de bedrijven op het industrieterrein Looveer. Buro Blauw is benaderd door de provincie Gelderland om een meetvoorstel te maken voor de monitoring van stof in Westervoort. In de periode van september, oktober en november 2007 is gedurende 8 weken de concentratie fijnstof en grofstof aan de rand van Westervoort gemeten.

Lees verder »Stofhinder in Westervoort

Luchtkwaliteit in het centrum van Apeldoorn

In de periode van half september tot begin november heeft Buro Blauw luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd in het centrum van Apeldoorn. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland, dienst MW, afdeling LCI en de gemeente Apeldoorn, afdeling Milieu, Mobiliteit en Openbare Ruimte.

Aanleiding voor dat onderzoek is de installatie van roetfilters in de stadbussen (type Euro 3) in de gemeente Apeldoorn. De roetfilters zijn in de zomermaanden in 23 bussen geïnstalleerd. Doel van dit onderzoek is de effectiviteit van de geïnstalleerde roetfilters te evalueren.

Lees verder »Luchtkwaliteit in het centrum van Apeldoorn