Oplosmiddelen

Buro Blauw Luchtkwaliteit heeft ruime ervaring binnen bedrijven die werken met oplosmiddelen. Wij assisteren en adviseren bij het opstellen van een oplosmiddelen boekhouding. Indien nodig helpen wij bij het inventariseren van (diffuse) emissiebronnen. Onze meetdienst is geaccrediteerd voor de bepaling van het gehalte oplosmiddel in ventilatiekanalen. Daarbij kunnen we de samenstelling, en de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen, in kaart brengen. Lees meer over emissiemetingen. Ook op de werkplek of in woningen kunnen wij de concentratie en samenstelling van oplosmiddelen in de lucht bepalen. Lees meer over arbometingen of binnenluchtmetingen.

Bij veel bedrijven die werken met oplosmiddelen speelt geur een belangrijke rol. Wij hebben ruime ervaring met het in kaart brengen van de geursituatie voor deze bedrijven. Buro Blauw Luchtkwaliteit maakt een geurrapport op als voor een aanvraag of wijziging een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Lees meer over geuronderzoek. Ook assisteert en adviseert Buro Blauw Luchtkwaliteit bij het opstellen en uitvoeren van een reductieprogramma.

Kader oplosmiddelen

Voor bedrijven die werken met oplosmiddel kan afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Deze afdeling is van toepassing op type B en C bedrijven die gebruik maken van een van de 20 oplosmiddeleninstallaties die beschreven zijn in het besluit. En als het verbruik hoger is dan de drempelwaardes voor de oplosmiddelenactiviteiten.

Afdeling 2.11 stelt eisen aan de emissies van vluchtige organische stoffen (VOS). Ook voor diffuse VOS-emissies zijn grenswaarden opgenomen. Bedrijven die niet aan de emissie-eisen (kunnen) voldoen moeten een reductieprogramma doorlopen.

Om te bepalen of afdeling 2.11 van toepassing is moet het oplosmiddelen verbruik inzichtelijk zijn. Een bedrijf doet dit middels een oplosmiddelen boekhouding. Een oplosmiddelen boekhouding monitort tenminste het oplosmiddelen verbruik, de input en de totale emissie.

De Activiteitenregeling beschrijft waaraan een oplosmiddelen boekhouding moet voldoen. Ook stelt de regeling eisen aan de wijze waarop emissies worden bepaald en waaraan een eventueel reductieprogramma moet voldoen.

Ook voor geur en emissies van zeer zorgwekkende stoffen gelden er regels vanuit het Activiteitenbesluit.