Geuronderzoek

Op basis van emissiemetingen of literatuurwaarden kan de geuremissie van een activiteit worden geschat. Wij beschikken over emissiegegevens van veel soorten bedrijven, waardoor we vaak een redelijke schatting kunnen maken van de te verwachten geuremissie bij een vergelijkbaar bedrijf.

Op basis van de geuremissies kan de geurbelasting in de omgeving van de activiteit worden berekend. Deze geurbelasting wordt getoetst aan een aanvaardbaar hinderniveau. Hierbij kan worden aangesloten bij een eventueel lokaal geurbeleid. Bij ontbreken daarvan beschikt Buro Blauw Luchtkwaliteit over voldoende ervaring om een relevant toetsingskader voor te stellen.