Luchtkwaliteitsonderzoek

Buro Blauw Luchtkwaliteit voert luchtkwaliteitsonderzoek uit in het kader van de luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer. In Hoofstuk 5 van de Wet milieubeheer zijn de wettelijke luchtkwaliteitseisen opgenomen. Met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn deze eisen niet vervallen. Naast de emissie-eisen van vracht zijn deze luchtkwaliteitseisen blijvend van kracht. Het bevoegd gezag moet bij het afgeven van een omgevingsvergunning daarom altijd toetsen of de luchtkwaliteit in de omgeving blijvend voldoet aan deze grenswaarden. Enkel toetsen aan de emissie-eisen is niet voldoende.

Buro Blauw Luchtkwaliteit is sinds het Besluit luchtkwaliteit in 2005 gespecialiseerd in toetsingen aan het besluit luchtkwaliteit, de ‘Wet luchtkwaliteit’ onder de Wet milieubeheer, en de luchtkwaliteitseisen zoals deze in de Wabo zijn opgenomen. Wij kunnen deze rapportages opstellen, waarbij broninventarisatie, emissieschattingen, verspreidingsberekeningen en toetsing volgens een helder stappenplan worden uitgevoerd. Ook kunnen wij assisteren in het beoordelen van opgestelde rapportages welke bij vergunningaanvragen worden bijgevoegd. Onze ervaring strekt zich hierbij uit over alle bedrijfstakken, van ambachtelijke dorpsslagerij tot bestemmingsplan voor een industrieterrein, van lokale stadsbrouwerij tot bulkoverslag op de maasvlakte.