Stikstofdepositieonderzoek

Buro Blauw Luchtkwaliteit voert stikstofdepositieonderzoek uit in het kader van de Wet natuurbescherming. Met behulp van metingen of kentallen kan de emissie van stikstofoxiden en/of ammoniak van een inrichting in kaart worden gebracht. Met behulp van de AERIUS Calculator wordt de stikstofdepositie ter hoogte van omliggende natuurgebieden berekend.

De AERIUS Calculator is een online rekeninstrument voor de emissie, verspreiding door de lucht en de uiteindelijke depositie van stikstof op Natura 2000 gebieden. De toepassing van de calculator is zeer breed. Van relatief uniforme bronnen zoals weg en railverkeer en stationaire bronnen binnen landbouw en veeteelt. Maar ook complexe industriële emissies, scheepvaart, energiecentrales en reinigingsinstallaties kunnen worden ingevoerd. Hoewel de AERIUS calculator een zeer gebruiksvriendelijke programma is, het verzamelen van de input vergt vaak meer van de ondernemer dan verwacht. Daarop begeleid Buro Blauw Luchtkwaliteit deze berekeningen; Na de bron-inventarisatie volgen de gedegen emissieschattingen en wordt het rekenmodel gevuld.

Ook indien er niet eerder een NBW vergunning is afgegeven kunnen wij adviseren. Voor het feitelijk gebruik moet soms met behulp van historische gegevens de toenmalige emissie in beeld gebracht. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de informatie in eMJV verslagen of de vigerende vergunning.

Projectvoorbeeld feitelijk gebruik
Bij een AERIUS berekening voor een industriële mestverwerker bleek dat de inrichting in de jaren waarmee  het ‘feitelijk gebruik’ werd vastgesteld nog een veehouderij beschikte. De gegevens van deze veehouderij mochten niet worden afgeleid vanuit de afgegeven en destijds nog vigerende hinderwet vergunning, maar diende vastgesteld te worden met de gegevensset Landbouwtelling 2015, waarin locatie stalsysteem en dieraantallen per stal zijn geregistererd. Voor de industriële bronnen kon niet worden teruggegrepen naar direct aan stikstof emissie gekoppelde gegevens. Hierbij werd de emissie berekend aan de hand van het brandstofverbruik, het reinigingsrendement en de emissie-eisen. De verschillen in de (on)zekerheid van de emissies op papier tussen industriële emissies en de emissies uit de dierverblijven kwamen duidelijk naar voren. Het bevoegd gezag ging vanwege de gedegen onderbouwing van de emissieschattingen akkoord.