Emissie

Buro Blauw Luchtkwaliteit kan voor u een emissiemeting uitvoeren. De emissies van diverse componenten kunnen door metingen vastgesteld worden. Een emissiemeting kan onder meer worden uitgevoerd in het kader van:

  • Activiteitenbesluit
  • Omgevingsvergunning
  • RaV (Regeling ammoniak en veehouderij)
  • Rendementsmetingen van luchtzuiverings-apparatuur
  • Een intern bedrijfsmilieuplan

Buro Blauw Luchtkwaliteit is gespecialiseerd in lucht emissiemetingen. Voor diverse metingen is Buro Blauw Luchtkwaliteit geaccrediteerd conform de norm ISO 17025. Dit betreft metingen van de emissies van geur, stof, stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), koolmonoxide (CO), zuurstof (O2), totaal organisch koolstof (CXHY/TOC), ammoniak en vluchtige organische stoffen (VOS).
Klik hier voor de volledige scope.

Daarnaast kan Buro Blauw Luchtkwaliteit de emissies van een groot aantal andere stoffen meten, zoals fijnstof (PM10 en PM2.5), koolstofdioxide (CO2) en zoutzuur (HCl).

Buro Blauw Luchtkwaliteit heeft tientallen jaren ervaring met emissiemetingen uitgevoerd bij een groot aantal bedrijfstakken.

Overzicht emissiemetingen en normen
Onderstaande tabel toont een overzicht van de emissiemetingen die Buro Blauw Luchtkwaliteit kan uitvoeren. Dit is een niet uitputtende lijst; neem voor componenten die niet in deze lijst voorkomen contact met ons op.

Component Verrichting Norm Accreditatie (1)
Afgaskarakteristieken Afgassnelheid, debiet, temperatuur, druk, vochtgehalte NEN-EN 16911-1 Q
Geur Bemonstering in nalofaan gaszak conform NTA 9065 NEN-EN 13725 Q
Totaalstof Isokinetische monstername op vlakfilter NEN-EN 13284-1 Q
Fijnstof Monstername op impactor voor deeltjes <10 micrometer NEN-EN-ISO 23210
O2 (zuurstof) Bemonstering met gasmonitor (paramagnetisch) NEN-EN 14789 Q
CO (koolmonoxide) Bemonstering met gasmonitor (infrarood fotometrie) NEN-EN 15058 Q
NOx (stikstofoxiden) Bemonstering met gasmonitor (chemoluminescentie) NEN-EN 14792 Q
SO2 (zwaveldioxide) Bemonstering met gasmonitor (ultraviolet) ISO 7935 Q
CxHy (TOC, organisch koolstof) Bemonstering met FID (Vlam Ionisatie Detector) NEN-EN 12619 Q
HCl (waterstofchloride) Bemonstering met absorptievloeistof NEN 1911
NH3 (ammoniak) Bemonstering met absorptievloeistof NEN 2826 Q
VOS Monstername op actief kool. Analyse met GC-MS/GC-FID NPR-CEN/TS 13649 Q

(1) De met Q gemerkte verrichtingen zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.