Bedrijven

Buro Blauw werkt voor bedrijven in het kader van onder meer controleverplichtingen, aanvraag van vergunningen of klachtensituaties. Wij kunnen met behulp van metingen of emissiekentallen de luchtemissies van uw bedrijf in kaart brengen en toetsen aan relevante grenswaarden. Ook kunnen wij u adviseren over maatregelen om te voldoen aan emissie-eisen of een maximale belasting in de omgeving.

Bedrijven die stoffen uitstoten naar de lucht hebben te maken met emissie-eisen op basis van Europees beleid (Richtlijn Industriële Emissies), de omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit. Daarnaast moet  voldaan zijn aan de luchtkwaliteitsnormen in de Wet Milieubeheer en kan sprake zijn van emissies van zeer zorgwekkende stoffen (zzs).

Buro Blauw kan voor een bedrijf een emissiecontroleplan opstellen waarin de bronnen en geëmitteerde stoffen zijn geïnventariseerd. In het plan wordt aangegeven met  welke emissierelevante parameters de emissies gemonitord worden en  met welke frequentie de emissies gemeten moeten. Lees meer over het opstellen van een emissiecontroleplan. Ook kan Buro Blauw metingen van luchtemissies uitvoeren en indien van toepassing metingen in de buitenlucht. Lees meer over emissiemetingen of metingen in de buitenlucht. Daarnaast kunnen best beschikbare technieken (bbt) voor het voorkomen van emissies naar de lucht onderzocht worden.

Heeft u een specifieke vraag? Kijk bij onze Diensten, stel uw vraag via het contactformulier of neem contact met ons op.