Vergunning

Omgevingsvergunning
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. Dit is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, maar ook natuur en milieu. Lees meer…

Milieu Effect Rapportage
Wanneer ruimtelijke plannen of activiteiten kunnen leiden tot belangrijke nadelige effecten op het milieu, moet een milieueffectrapportage (m.e.r.) opgesteld worden. Dit is geregeld in de Wet milieubeheer. Lees meer…

Bedrijfsmilieuzorg
Bedrijven die stoffen uitstoten naar de lucht hebben te maken met emissie-eisen op basis van Europees beleid (Richtlijn Industriële Emissies), de omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit. Lees meer…