Milieu Effect Rapportage

Wanneer ruimtelijke plannen of activiteiten kunnen leiden tot belangrijke nadelige effecten op het milieu, moet een milieueffectrapportage (m.e.r.) opgesteld worden. Dit is geregeld in de Wet milieubeheer. Het doel de m.e.r.-procedure is het milieubelang volwaardig mee te laten wegen in de besluitvorming. U kunt te maken krijgen met de m.e.r.-procedure in een bestemmingsplanprocedure of een omgevingsvergunningprocedure. In een m.e.r.-beoordeling wordt vastgesteld of sprake is van dusdanige nadelige effecten voor het milieu dat een m.e.r.-procedure doorlopen moet worden. In dat geval moet een milieueffectrapport (MER) opgesteld worden. Hierin worden de milieueffecten van het plan of activiteit toegelicht, alternatieven verkend en eventuele maatregelen beschreven waarmee negatieve gevolgen kunnen worden voorkomen of beperkt.

Buro Blauw Luchtkwaliteit assisteert en adviseert bij het opstellen van een milieueffectrapportage of m.e.r.-beoordeling, voor de effecten van een plan of activiteit op de luchtkwaliteit, stikstofdepositie of geurhinder. Dit kan zowel binnen een bestemmingsplanprocedure of omgevingsvergunningprocedure.