Omgevingsvergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. Dit is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, maar ook natuur en milieu. Voor inrichtingen van het type C in de zin van het Activiteitenbesluit is een omgevingsvergunning milieu benodigd. Voor IPPC-installaties zijn er buiten het Activiteitenbesluit specifiek informatie omtrent BBT beschikbaar, en is een omgevingsvergunning altijd verplicht.

Als een inrichting vergunningplichtig is, zal volgens de Wet milieubeheer de luchtkwaliteit betrokken moeten worden bij de vergunningverlening. Niet alleen bij oprichten maar ook bij veranderen van de inrichting. Voor de toetsing aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wm worden de concentraties op immissie-niveau in beeld gebracht en getoetst aan de grenswaarden. Ook voor het aspect geur kan een onderzoek vereist zijn, teneinde aan te tonen dat het aanvaardbaar hinderniveau niet wordt overschreden.

Diensten

Buro Blauw Luchtkwaliteit kan de begeleiding van een aanvraag Omgevingsvergunning Milieu voor u verzorgen. Voor het aspect lucht en geur zijn wij gespecialiseerd in het opstellen van rapportages waarbij getoetst wordt aan de luchtkwaliteitseisen (luchtkwaliteitsonderzoek), aan de geurhindergrenzen (geuronderzoek) en aanvullend kunnen ook de rapportages in het kader van de PAS door ons worden verzorgd (stikstofdepositieonderzoek). Voor het gehele aspect ‘lucht’ binnen de omgevingsvergunning staan wij voor u klaar.