Wetgeving

Wet milieubeheer
De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld om voor diverse luchtverontreinigende stoffen voorstellen te formuleren van grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter bescherming van mens en milieu. Lees meer…

Programma Aanpak Stikstof
Per 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. In het PAS wordt de stikstofdepositie ter hoogte van alle Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitat bijgehouden. Lees meer…

Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming bevat regels met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en soorten. Lees meer…

Wet geurhinder en veehouderij
Geur vormt een belangrijk onderwerp voor veehouderijen. Binnen deze bedrijven treden geuremissies op uit dierverblijven, de opslag en bereiding van (brij)voer of de opslag van meststoffen. Lees meer…

Wet ammoniak en veehouderij
De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) heeft tot doel de ammoniakuitstoot door de veehouderij terug te dringen. De regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) hangt onder de Wav. Lees meer…

Arbowet
De arbeidsomstandigheden zijn wettelijk geregeld in de Arbowet. De werkgever is verantwoordelijk voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Lees meer…

Omgevingswet
De Omgevingswet wordt volgens planning in 2021 ingevoerd. Hierbij worden taken en bevoegdheden ten aanzien van de kwaliteit van de leefomgeving bij de lokale overheid gelegd. Lees meer…

Geurbeleid
Vrijwel elke provincie heeft een eigen geurbeleid vastgesteld, zodat in elke individuele situatie specifieke afwegingen gemaakt kunnen worden. Lees meer…

Activiteitenbesluit
Het Activiteitenbesluit geeft algemene milieuregels waaraan bedrijven moeten voldoen. Dit kunnen emissie-eisen voor luchtverontreinigende stoffen zijn, of eisen wat betreft de belasting in de omgeving. Lees meer…