Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit geeft algemene milieuregels waaraan bedrijven moeten voldoen. Dit kunnen emissie-eisen voor luchtverontreinigende stoffen zijn, of eisen wat betreft de belasting in de omgeving. De eisen zijn deels per  bedrijfstak opgesteld en deels per installatie zoals verbrandingstoestellen. In het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling worden eisen gesteld ten aanzien van controle frequenties van luchtemissies.

Buro Blauw Luchtkwaliteit kan bedrijven adviseren bij het opstellen van een emissiecontroleplan. Ook kan Buro Blauw Luchtkwaliteit emissiemetingen onder accreditatie uitvoeren. Buro Blauw Luchtkwaliteit kan metingen in de buitenlucht uitvoeren dan wel buitenluchtconcentraties met modellen berekenen. Veel lokale overheden hebben invulling gegeven aan de algemene regels over het  aanvaardbaar  hinderniveau in het Activiteitenbesluit. Buro Blauw Luchtkwaliteit kan geaccrediteerde geurmetingen uitvoeren, de geuremissies en geurbelasting met  kengetallen berekenen. Ook kan Buro Blauw Luchtkwaliteit overheden adviseren bij het opstellen van een lokaal geurbeleid.