Geurbeleid

Vrijwel elke provincie heeft een eigen geurbeleid vastgesteld, zodat in elke individuele situatie specifieke afwegingen gemaakt kunnen worden. In zeer intensief gebruikte gebieden zoals het Rijnmond gebied worden andere voorwaarden gesteld dan bijvoorbeeld in omgevingen waarbij de combinatie wonen en werken een rijke historie kent. Gemeentelijk geurbeleid volgt vaak het provinciaal beleid, maar kan ook afwijken om lokaal maatwerk te verlenen.

In Nederland is er naast de Wet geurhinder Veehouderijen (WgV) geen landelijke wetgeving voor geur. Als algemeen uitgangspunt wordt het voorkomen van (nieuwe) hinder gehanteerd. Voor geuremissie  en geurhinder door bedrijven zijn er slechts algemene regels in het activiteitenbesluit opgenomen. Deze hindersystematiek is in artikel 2.7a beschreven. Hierin zijn type A, B en C inrichtingen beschreven, inclusief de daarbij horende algemene geurvoorschriften. Hoewel er dus een landelijk kader bestaat, is in het activiteitenbesluit niet aangegeven wat het aanvaardbaar hinderniveau is. Dit bepaald het bevoegd gezag, bijvoorbeeld door een lokaal geurbeleid.

Diensten

Buro Blauw Luchtkwaliteit voert geuronderzoek uit conform de NTA-9065 met metingen of gebaseerd op kentallen. Buro Blauw Luchtkwaliteit is bekend met de verschillen in het gevoerde geurbeleid van de provincies. Ook waar geen provinciaal geurbeleid wordt gevoerd kunnen wij adviseren. Wij adviseren gemeenten bij het opstellen van gemeentelijk beleid, maar ook bedrijven en particulieren hoe te manoeuvreren binnen de grenzen van reeds bestaand provinciaal of gemeentelijk beleid.

De meetdienst en het geur- en luchtlaboratorium van Buro Blauw Luchtkwaliteit zijn voor een aantal verrichtingen geaccrediteerd volgens de norm NEN-ISO 17025. Onder deze verrichtingen vallen ook geuremissiemetingen en analyses van de geurconcentratie en de hedonische waarde. Klik hier voor de volledige scope.