Omgevingswet

De Omgevingswet wordt volgens planning in 2021 ingevoerd. Hierbij worden taken en bevoegdheden ten aanzien van de kwaliteit van de leefomgeving bij de lokale overheid gelegd.  Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bal) bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Het besluit regelt ook of gemeenten of provincies kunnen afwijken op deze regels.  Ook  zijn in het Bal algemeen geldende regels opgenomen die het bevoegd gezag hanteert bij de aanvraag van een Omgevingsvergunning.  Hierbij is gezorgd voor een strakkere implementatie van de richtlijn industriële emissies. Ook de algemene regels uit het Activiteitenbesluit blijven van kracht.

De lokale overheid krijgt meer bevoegdheden bij het stellen van eisen ten aanzien van geuroverlast. In een lokaal geurbeleid kan een gemeente eisen stellen ten aanzien van de geurbelasting door industriële activiteiten, horeca en particulieren. Buro Blauw Luchtkwaliteit kan gemeenten adviseren bij het opstellen van gemeentelijk beleid ten aanzien van industriële geuremissies, geuremissies door de veehouderij, geuroverlast door horeca en geuroverlast veroorzaakt door particuliere houtstook.