Programma Aanpak Stikstof

Per 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. In het PAS wordt de stikstofdepositie ter hoogte van alle Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitat bijgehouden. Met het rekeninstrument AERIUS wordt de stikstofdepositie als gevolg van activiteiten berekend. Mede op basis van de stikstofdepositie wordt bepaald of er een vergunning Wet natuurbescherming vereist is. Belangrijke bronnen van stikstofdepositie zijn verkeer, mobiele werktuigen, stookinstallaties of stallen.

Emissieschatting en onderzoek

Buro Blauw kan met behulp van emissiemetingen de emissies van stikstof (door stikstofoxiden en ammoniak) bepalen. De emissie van een inrichting kan ook worden bepaald met eerder uitgevoerde metingen of kentallen. Met behulp van voorgeschreven rekensoftware kan Buro Blauw de stikstofdepositie als gevolg van de emissies berekenen. Hiermee kan de noodzaak tot het indienen van een melding of vergunningaanvraag worden onderbouwd.