Wet geurhinder en veehouderij

Geur vormt een belangrijk onderwerp voor veehouderijen. Binnen deze bedrijven treden geuremissies op uit dierverblijven, de opslag en bereiding van (brij)voer of de opslag van meststoffen. Bij een te hoge geurbelasting van omwonenden kan geurhinder ontstaan. Ernstige geurhinder kan leiden tot lichamelijke klachten en psychische klachten.

De Wet geurhinder en veehouderij vormt het expliciete toetskader waarnaar geur afkomstig uit dierverblijven binnen veehouderijen beoordeeld wordt. De wet, eventueel aangevuld met een gemeentelijke verordening, bepaald het acceptabel geurhinderniveau. Dit is de geurbelasting op een geurgevoelig object, waarbij de mate van hinder aanvaardbaar wordt geacht

De wet is van belang voor bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. De dierverblijven moeten voldoen aan afstandsrichtlijnen, of normen ten aanzien van de geurbelasting in de omgeving. De Regeling geurhinder en veehouderij schrijft voor hoe deze voorgrond geurbelasting wordt berekend. Wanneer dieren gehouden worden waarvoor in de regeling geuremissiefactoren zijn opgenomen, dan wordt de voorgrond geurbelasting berekend met het verspreidingsmodel V-stacks vergunning.

Daarnaast speelt de wet een rol binnen rumtelijke plannen in gebieden met veehouderijen. Plannen mogen geen belemmering vormen voor de huidige en toekomstige bedrijfsvoering van veehouderijen in een gebied. Dit wordt getoetst middels de zogenaamde ‘omgekeerde werking’. Ook bij nieuwbouw van woningen in een gebied met veehouderijen speelt geur een belangrijke rol. Voor een goede ruimtelijke ordening moet namelijk sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit kan worden beoordeeld door van alle veehouderijen in een gebied de gezamenlijke geurbelasting te berekenen. Deze cumulatieve geurbelasting wordt berekend in het verspreidingsmodel V-stacks gebied. In een verordening ruimte kan een gemeente bepalen welke mate van cumulatieve geurbelasting zij aanvaardbaar acht.

Bent u een veehouderij en wilt u een omgevingsvergunning aanvragen of wijzigen? Buro Blauw Luchtkwaliteit berekent en toets voor u de geuremissies uit dierverblijven volgens de wet en regeling. Ook van andere activiteiten kunnen wij de geuremissie in kaart brengen,  bijvoorbeeld mest bewerking of verwerking. Lees meer over onze diensten op de pagina geuronderzoek.

Voor bedrijven en overheden maken wij het aspect geur inzichtelijk binnen ruimtelijke plannen. Specifiek voor gebieden met een hoge concentratie veehouderijen hebben wij ruime ervaring met het berekenen en visualiseren van de achtergrond geurbelasting. Daarnaast kunnen wij assisteren en adviseren in het opstellen van een ruimtelijke verordening of geurverordening.