Wet milieubeheer

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld om voor diverse luchtverontreinigende stoffen voorstellen te formuleren van grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter bescherming van mens en milieu. In Nederland is dit vertaald naar de luchtkwaliteitseisen uit de ‘Wet milieubeheer’. Het zijn met name fijnstof (PM10, PM2,5) en stikstofdioxide (NO2) die in Nederland zorgen voor overschrijdingen van de grenswaarden. We kunnen een onderzoek uitvoeren voor fijnstof (PM10 en PM2,5) en NO2 concentraties op leefniveau, welke veroorzaakt worden door de activiteiten van het bedrijf, te toetsen aan de grenswaarden zoals aangegeven in de Wet Luchtkwaliteit.