Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming bevat regels met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en soorten. Provincies zijn het bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen en ontheffingen. Een vergunning Wet natuurbescherming is vereist indien de stikstofdepositie ter hoogte van natuurgebieden hoger is dan een drempelwaarde. Dit is uitgewerkt in het Programma Aanpak Stikstof.

Buro Blauw Luchtkwaliteit voert stikstofdepositieonderzoek uit met behulp van de voorgeschreven rekensoftware. Buro Blauw Luchtkwaliteit kan met behulp van emissiemetingen de emissie van stikstofoxiden en/of ammoniak bepalen.