Opstellen emissiecontroleplan

Buro Blauw heeft voor een bedrijf met luchtemissies van onder meer Stof, NOx, SOx, HCl, HBr en NH3 een emissiecontroleplan opgesteld conform de BREF en het Activiteitenbesluit, waarin emissiegrenswaarden zijn getoetst en controleverplichtingen zijn bepaald. Buro Blauw kon de toets aan de emissiegrenswaarden tevens uitvoeren door het uitvoeren van metingen. Bij overschrijdingen heeft Buro Blauw het bedrijf geadviseerd over mogelijk te nemen emissiereducerende maatregelen.

Lees meer over het uitvoeren van emissiemetingen, advies bij het opstellen van een emissiecontroleplan of emissiereducerende maatregelen.