Proefprojecten voor klimaatneutrale steden

klimaatneutraal

Gemeenten kunnen proefprojecten tot 19 april aanmelden bij het Agentschap NL. Het gaat dan om projecten die het mede mogelijk maken dat een gemeente in 2050 klimaatneutraal is.

Het Agentschap NL heeft een kennistraject opgesteld. Dit is het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS). Lokaal en regionaal wordt veel aandacht besteed aan allerlei duurzame oplossingen. Maar in de praktijk blijkt dat er met name voor steden veel belemmeringen zijn.

Ondersteuning
Met het IKS kunnen steden op beperkte schaal financiële ondersteuning krijgen bij de planvorming en de uitvoering van concrete innovatieve projecten. Het ministerie van VROM heeft hiervoor 5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Leerervaringen
Het programma leunt op leerervaringen in de praktijk. Deelnemende gemeenten maken in overleg met het programmamanagement ieder een deel van het kennis- en leerprogramma.

Koploper
Voor het programma zijn gemeenten nodig die zichzelf als koploper zien en mee willen doen in een gezamenlijk kennistraject. Gemeenten kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar klimaatneutralesteden@agentschap.nl

RelatieIKS is een onderdeel van de Innovatieagenda Energie en het uitvoeringsprogramma Schoon en Zuinig . Het programma heeft een directe relatie met thema’s als Gebouwde omgeving, Duurzame mobiliteit, Ketenefficiency en de Kas als energiebron.