Waterschappen en rijksoverheid ondertekenen klimaatakkoord

Minister van VROM Tineke Huizinga en Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen ondertekenden vandaag een klimaatakkoord. De waterschappen streven er onder meer naar dat het aandeel zelf opgewekte energie in 10 jaar wordt opgeschroefd tot 40 procent in 2020.
Tineke Huizinga: “Het is een belangrijke en ambitieuze stap. De waterschappen dragen met dit akkoord substantieel bij aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen van Nederland.”
De plek van ondertekening is symbolisch: de nieuwe eerste energieneutrale rioolwaterzuivering in Nederland in Apeldoorn. Door vergisting van rioolslib van de zuivering en organische reststoffen uit de levensmiddelenindustrie produceert deze zuiveringsinstallatie substantieel meer (methaan)gas en daarmee warmte en elektriciteit – dan voor eigen gebruik nodig is. Dit levert voldoende energie op voor 3900 huishoudens per jaar en voldoende warmte om 155O huizen te verwarmen. Daarmee wordt voorkomen dat 17.250 ton CO2 per jaar wordt uitgestoten, wat gelijk staat aan de uitstoot van 35.000 auto’s. Dit is maar een van de innovaties waarmee de waterschappen hun zorg voor duurzaamheid gestalte geven. Ook mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie met behulp van bijvoorbeeld windkracht, waterkracht en biomassa (maaisel en algen) worden verkend.
Peter Glas: “Als geen andere overheid worden de waterschappen in hun dagelijks werk geconfronteerd met de ingrijpende gevolgen van klimaatverandering. Waterkeringen en watersystemen moeten worden aangepast aan extremere weersomstandigheden. Wij vinden het van groot belang om bij te dragen aan de oplossing en daarbij ook goed naar ons eigen energieverbruik te kijken. De ontwikkeling van rioolwaterzuiveringen naar zogenoemde Energiefabrieken is veelbelovend. Op dit moment voorzien wij al voor 30 procent in onze totale energiebehoefte door de productie van biogas in de afvalwaterzuivering. Door te blijven innoveren en lokaal intensief samen te werken met gemeenten kunnen wij dit cijfer zeker nog verder opschroeven en tegelijkertijd geld besparen. Want duurzame innovatie levert naast milieuwinst ook geld op.”